Käyttöehdot

Tuttifrutti Magazine -verkkopalvelun käyttöehdot

 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tmi Decopian (jäljempänä ”Decopia”) tuottaman ja ylläpitämän Tuttifrutti Magazine -nimisen, pääasiassa osoitteessa www.tuttifruttimagazine.com julkaistavan verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Käyttämällä Palvelua Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.
Käyttäjän velvoitteet

Palvelua käyttäessään Käyttäjä on näiden käyttöehtojen lisäksi velvollinen noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin. Viime kädessä Decopia itse määrittelee, mikä Palvelussa julkaistava materiaali on hyvien tapojen mukaista.

 

Jos Käyttäjä käyttää Palvelua lain tai näiden käyttöehtojen tai vastaisesti, Decopialla on oikeus peruuttaa tai lakkauttaa Käyttäjän käyttöoikeus. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Decopialle ja kolmansille osapuolille tällaisesta menettelystä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

 

Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, ohjelmistojen (ml. lisenssit) ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä kaikista mahdollisista muista Käyttäjän Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

 

Oikeudet Palveluun ja Käyttäjän vastuu

Palvelu sekä Decopian tuottama materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet Palveluun sekä sen sisältämään materiaaliin kuuluvat Decopialle tai muulle Palveluun materiaalia tuottavalle taholle. Ellei Palvelussa nimenomaisesti ole toisin mainittu, Decopia pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, eikä Käyttäjälle myönnetä muita oikeuksia kuin näissä käyttöehdoissa mainittu käyttöoikeus. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

 

Decopia myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua ja Palvelussa olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä ei saa muokata, jäljentää, levittää (ml. linkittämällä), välittää, esittää, näyttää julkisesti, julkaista, lisensoida tai muulla tavoin luovuttaa Palvelun sisältöä tai sen osaa ilman Decopian etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta.

 

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Decopialle täysimääräisesti kaikki mahdolliset vahingot, kustannukset ja kulut, jotka aiheutuvat Decopiaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset perustuvat tai johtuvat Käyttäjän toimesta tapahtuneesta näiden käyttöehtojen vastaisesta menettelystä tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

 

Palvelun sisältämiä otsikoita ei saa käyttää kaupallisen palvelun luomiseen tai osana kaupallista palvelua ilman Decopian tai muiden palvelujen tuottajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjällä on oikeus asettaa ja jakaa linkkejä yksittäisiin Palvelussa oleviin kirjoituksiin omalla henkilökohtaisella ja ei-kaupallisella profiili- tai vastaavalla sivullaan.

 

Decopian oikeudet

Decopialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen ja tarjoaminen Käyttäjille osittain tai kokonaisuudessaan ilman ilmoitus- tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle.

 

Decopialla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Käyttäjän Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali. Palvelussa voi olla mielipiteen ilmaisemiseen tarkoitettuja palveluja (kuten mm. mielipidekirjoitukset, kolumnit ja keskustelupalsta), joihin Käyttäjät voivat osallistua. Julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Decopian tai Tuttifrutti Magazinen mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle ja/tai muihin Palveluihin toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

 

Vastuu sisällöstä
Decopian tuottama sisältö:
Decopia vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja lainmukaisuudesta. Decopia ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

 

Decopia ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

 

Käyttäjän toimittama sisältö:

Käyttäjä vastaa omalla riskillään Palvelun käytöstä sekä kaikilta osiltaan Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille Käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Decopialle, Tuttifrutti Magazinen maineelle tai edellä mainittujen sopimuskumppaneille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Decopialle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot täysimääräisesti.

 

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun tekstiä, kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistunut henkilö ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeus), ja että materiaalin tallentamiseen ja levittämiseen on ollut lupa.

 

Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Decopia ja/tai heidän yhteistyökumppaninsa voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelun tuottamisen yhteydessä. Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

 

Käyttäjä myöntää Decopialle oikeuden ilman erillistä lupaa tai korvausta tarvittaessa muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Käyttäjä on toimittanut tai ladannut Palveluun. Pääsääntöisesti kuitenkin lähetetyt aineistot julkaistaan sellaisenaan. Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Decopia luovuta kolmannelle osapuolelle.

 

Tietosuoja

Decopia noudattaa Suomen henkilötietolainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän lupaa muuten kuin lain tai viranomaismääräyksen nojalla. Tiedot voidaan erityisesti luovuttaa, jos on syytä epäillä, että Käyttäjän menettelyllä (kuten kirjoituksella) on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

 

Palvelu hyödyntää evästeitä eli Käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla Decopia voi seurava Palvelun käyttöä ja kehittää Palvelua. Evästeet ovat välttämättömiä Palvelun toiminnan kannalta, eikä niiden avulla kyetä tunnistamaan yksittäistä Käyttäjää. Evästeillä kerätään tietoja mm. käytetystä selaimesta, miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun sekä Käyttäjän tavasta käyttää Palvelua. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käytölle ja tietojen käsittelylle. Käyttäjällä on mahdollisuus estää tai poistaa evästeet joko kokonaan tai osittain käytöstä selaimensa asetuksia muuttamalla. Mikäli evästeet poistetaan käytöstä kokonaan, Palvelun kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole kaikilta osin Käyttäjän käytettävissä. Palvelu sisältää myös kolmannen osapuolen tarjoamia laajennuksia. Tällaiset kolmannen osapuolen palvelut voivat käyttää omia evästeitä kyseisen palveluntarjoajan käytäntöjen mukaisesti.

 

Palvelun käytettävyys ja vastuunrajoitus

Decopia pyrkii tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, toimintavarmuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Decopia ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai haitasta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käytöstä tai keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

 

Käyttökatkot Palvelussa ovat mahdollisia huollon, järjestelmän liiallisen kuormituksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai muun syyn vuoksi. Decopia pyrkii mahdollisuuksien mukaan informoimaan käyttökatkoista etukäteen. Decopia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

 

Linkit ja mainokset

Decopia ei vastaa miltään Palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, joiden sisällöstä tai saatavuudesta Decopia ei vastaa miltään osin.

 

Käyttöehtojen muutokset

Decopia voi yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun Decopia ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

 

Muut ehdot

Decopialla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sen yhteistyöyrityksille ja/tai yhteistyöorganisaatioille. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.